Губите пенсия и трудов стаж при тези условия на работаПо повод стартирането на летния сезон и активното търсене на работници за сезонна заетост Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" (ИА ГИТ) напомня на търсещите работа хора да бъдат внимателни за своите трудови и осигурителни права. За да бъдат гарантирани те в най-пълна степен, трудът трябва да бъде деклариран.

Преди да бъдат допуснати до работното си място, наетите трябва да получат задължително три документа – екземпляр от трудовия си договор с договорени писмено в него условията на труд, при които реално ще се работи, копие от уведомлението за регистрацията му в Националната агенция за приходите (НАП) и длъжностна характеристика.

С персонален идентификационен код (ПИК) на НАП всеки може да провери дали договорът му наистина е регистриран, заплащат ли се осигурителни вноски върху реалния му доход и други данни, свързани с декларирането на труда. Ако трудовият договор не е регистриран в НАП, има риск работодателят да не декларира осигурителния стаж и да не внася осигурителните вноски върху възнагражденията, от което работещите губят осигурителни права.

В договора трябва да са регламентирани основни параметри на трудовото правоотношение като: място на работа; наименование на длъжността и характера на работа; дата на сключване и начало на изпълнението; времетраене; размер на основния и удължен платен годишен отпуск; основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер; продължителността на работния ден или седмица.

В срок за изпитване трудовото правоотношение на работника или служителя може да бъде прекратено веднага, без предизвестие. В тези случаи той има право на обезщетение от работодателя единствено за неизползван платен годишен отпуск.

За петте месеца на 2024 г. Главната инспекция по труда е установила 90 670 нарушения на разпоредбите на трудовото законодателство. От тях 48 381 бр. са нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд, а по осъществяване на трудовите правоотношения са 41 806 бр. За първите пет месеца на 2024 г. са установени 1360 случая на работа без трудов договор.

Сумата на забавените трудови възнаграждения на работещите е над 4 млн. лв. Благодарение на инспекторите по труда за първите пет месеца на 2024 г. са изплатени близо 2.6 млн. лв. забавени възнаграждения, включително и суми за предишни периоди.

Главната инспекция по труда обръща внимание, че дейността ѝ е най-ефективна при действащи трудови правоотношения или докато работникът или служителят е все още на работното си място и съдейства на контролните органи. Основните нарушения, за които гражданите, в това число и сезонните работници, се обръщат към Инспекцията по труда, са неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения, липса на допълнително възнаграждение за положен извънреден труд, работа на пълен работен ден при сключен договор за непълен работен ден, неиздадени от работодателя документи, свързани с трудовите правоотношения.

Ако работещите се съгласят да полагат труд без договор, те от една страна, губят осигурителен стаж и осигурителен доход, които са в основата на правото на обезщетения и пенсия.

От друга, не биха могли да претендират за положен труд и дължимо възнаграждение, тъй като биха били възпрепятствани да представят доказателства, че реално са работили. Контролните органи на Инспекцията по труда, в рамките на своите правомощия, също биха били затруднени да докажат безспорно със способите на административното производство, че трудът е положен и за какъв период назад.

Работещите не трябва да се съгласяват да работят и при договорен непълен работен ден, ако полагат труд по 8 и повече часа срещу обещанието, че ще получат нерегламентирано по-голямо възнаграждение, тъй като в тези случаи те отново губят осигурителен стаж. Възпрепятствани са да представят и доказателства за реално положения труд, за да могат да претендират за правата си пред контролните органи или по съдебен ред.

Практика е да се получават сигнали от съкратени работници и служители за неполучени възнаграждения, при проверките на които се установява, че те претендират за обещаното устно, а работодателят е заплатил договореното в трудовия договор. В тези случаи инспекторите по труда не биха могли да задължат работодателя да изплати сумата, тъй като няма доказателства, че тя е дължима.

При нарушени трудови права сигнали към Агенцията могат да се подават на място във всяка регионална дирекция, по пощата, с куриер, през специалната форма за подаване на сигнали на сайта на Агенцията, чрез  Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление https://edelivery.egov.bg/. Повече информация е публикувана в секцията "Административно обслужване“, рубрика "Център за административно обслужване“.


Четете още:

🔴 Трагедия във Видин: Самоуби се внук на известен издател

🔴 В 16:01 часа се усети земетресение в България

🔴 Нойзи с първо интервю след като го опандизиха, пропусна Мария Иганова и скочи на...

Източник: Petel

Коментари

горе